ISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 

NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS LIETOTIE TERMINI

Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paldies" vienotais reģistrācijas numurs 40203086785, juridiskā adrese Vējavas iela 10 k-2 - 26, Rīga, LV-1035, e-pasts: [email protected].

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs — persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā Ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Lietošanas noteikumi — Ražotāja vai Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas — Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;

Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne  www.6minutes.lv;

Puses — Pārdevējs un Pircējs.

Vispārējie noteikumi un nosacījumi — šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).

1.      Vispārīgie noteikumi

      1.1.       Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
1.2.       Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.
1.3.       Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.
1.4.       Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.
1.5.       Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās Preces.
1.6.       Piekrītot šiem noteikumiem, Klients piekrīt savu personas datu nodošanai Pārdevējam. Pārdevējs ir personas datu apstrādes pārzinis, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Klienta personas datus Pārdevējs ir tiesīgs apstrādāt ar mērķi realizēt savus piedāvātos pakalpojumus vai noslēgto līgumu ietvaros, veikt klientu uzskaiti, piedāvāt, sniegt un uzturēt savus pakalpojumus, realizēt un aizsargāt Pārdevēja tiesības un tiesiskās intereses līgumu saistību izpildei, izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Pārdevējam ir tiesības personas datus iegūt no trešajām personām, kā arī nodot trešajām personām savu līgumsaistību ietvaros, ievērojot šajos noteikumos noteiktos mērķus, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, lai īstenotu savus pakalpojumus vai arī likumisku pieprasījumu gadījumos.

2.      Atteikuma tiesību izmantošana

      2.1.       Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no Preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot piegādes izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
2.2.       Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Preces piegādes dienas — ja pasūtīta viena Prece; no pēdējās Preces piegādes dienas — ja pasūtījumā iekļautas vairākas Preces; no pēdējās Preces partijas vai daļas piegādes dienas — ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.
2.3.       Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no Preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.
2.4.       Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var izmantot Pārdevēja nodrošinātu atteikuma veidlapu vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda:

Adresātu (Pārdevēja nosaukums, juridiskā adrese, e-pasta adrese)
“Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas Preces iegādes”
Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums
Patērētāja vārds un uzvārds
Patērētāja adrese
Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)
Datums
2.5.       Atdodamā Prece Patērētājam jānogādā Vējavas iela 10 k-2 - 26, Rīga, LV-1035, un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.
2.6.       Izmantojot atteikuma tiesības, Patērētājs drīkst atgriezt Preci Pārdevējam bez iepakojuma, ja Patērētājam nav bijis iespējams aplūkot Preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt Preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par Preces neatņemamu sastāvdaļu.
2.7.       Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis Patērētājs.
2.8.       Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta; ja Pircējs ir atvēris grāmatas plēves iepakojumu; ja Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; ja Patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt.
2.9.       Nauda par Preci tiek atdota atpakaļ izmantojot oriģinālo apmaksas veidu.

3.      Patērētāja atbildība
3.1.       Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās izmantošanas apstākļu robežas.
3.2.       Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt Preci Pārdevējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt Patērētājam viņa samaksāto naudas summu.
3.3.       Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

4.      Piegāde
4.1.       Piegādes cena atkarīga no piegādes veida un vietas. Iespējama sekojoši preces piegādes veidi: Pircējs nāk precei pakaļ; preci Pircējam nosūta izmantojot SIA “Omniva” pasta pakalpojumus (Latvijas teritorijā); preci Pircējam nosūta izmantojot VAS “Latvijas Pasts” pasta pakalpojumus (ārpus Latvijas teritorijas). Piegādes cenas ir norādītas, veicot pasūtījumu.
4.2.      Ja precei nāk pakaļ, pārdevējs nodrošina preču izsniegšanu divu (2) darba dienu laikā kopš saņemta apmaksa, izsniegšanas laiku un vietu saskaņojot ar Pircēju. Pie pašsavākšanas pasūtītā prece glabājas pie Pārdevēja 30 dienas. Ja prece jānosūta, pārdevējs nodrošina preču izsūtīšanu piecu (5) darba dienu laikā kopš saņemta apmaksa par preci.

5.      Apmaksa
Preces apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem: veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti vai veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas norēķina kontu.
Konta izdrukā pirkums parādās kā 6.minutes.lv un norakstītā summa EUR.

6.      Strīdu risināšana
No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.


PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par Jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Jūs varat droši uzticēt mums savus personas datus.

Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un Jūsu tiesībām.

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Paldies”, reģ. Nr. LV 40203086785, adrese: Vējavas iela 10 k2-26, Rīga, LV-1035.   

2. SIA “Paldies” apstrādā personas datus sekojošiem nolūkiem:
2.1.   pirkuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
2.2.   klienta identificēšanai;
2.3.   klienta apkalpošanai;
2.4.   pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
2.5.   pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
2.6.   jaunu pakalpojumu attīstīšanai;
2.7.   iebildumu, pretenziju, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;
2.8.   saziņas uzturēšanai;
2.9.   norēķinu administrēšanai;
2.10. parādu piedziņai;
2.11. statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;
2.12. tirgus izpētes mērķiem;
2.13. jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;
2.14. jaunumu paziņošanai;
2.15. citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.

3.   Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
3.1.   normatīvo aktu prasības (piemēram, likums Par grāmatvedību, Elektronisko sakaru likums u.c.);
3.2.   līgums ar klientu;
3.3.   atsevišķos gadījumos saskaņā ar klienta piekrišanu;
3.4.   lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.

4.   SIA “Paldies” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, kā arī pielieto mūsdienu tehnoloģijas, lai aizsargātu savu darbinieku un klientu personas datus. SIA “Paldies” aizsargā Jūsu datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem.

5.   Personas datu nodošana
5.1.   Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm likumā noteiktajos gadījumos.
5.2.   Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.
5.3.   Atsevišķos gadījumos mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārpakalpojumus (piemēram: bankas un citi norēķinu sistēmu pakalpojumi, ārpus tiesas parādu piedzinēji, finanšu vai nodokļu audits u.tml.). šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.

6.   Personas datu glabāšanas laiks:
6.1.   Jūsu dati tiks apstrādi tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, kā arī kamēr ir spēkā no līguma izrietošo prasību noilguma termiņš;
6.2.   kamēr puses var realizēt savas likumīgas intereses;
6.3.   atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
6.4.   kamēr ir spēkā klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs apstrādes pamats.

7.   Jūsu tiesības:
7.1.   uzzināt, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;
7.2.   gadījumā, ja mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;
7.3.   ja informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības sniegt mums aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;
7.4.   atsaukt piekrišanu;
7.5.   atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mūsu kompānijas patur tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;
7.6.   saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.
Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.
7.8.   Ik pēc kāda laika mēs atjaunosim šo privātuma politiku. Sekojiet līdzi izmaiņām.
7.9.   Ja Jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā droši varat sazināties ar mums: [email protected], +37128601626.

8.    Sīkdatnes
8.1.    Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikā. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.
8.2.    Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes. 

9. Strīdu risināšana
No šīs privātuma politikas izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīviе akti.