PIRKIMO SĄLYGOS
 
BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS
 
Sutartyje vartojamos sąvokos:
 
Pardavėjas – įmonė SIA „Paldies“. Registracijos numeris: 40203086785; juridinis adresas: Vējavas 10 k-2-26, Ryga, Latvija, LV-1035; el. paštas: [email protected].
Vartotojas – fizinis ar juridinis asmuo, išreiškiantis susidomėjimą pirkti Produktą arba naudoti Produktą ar paslaugą bet kokiam tikslui, nesusijusiam su jo ekonomine ar profesine veikla.
Pirkėjas – asmuo, perkantis prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas gali būti Vartotojas, bet gali juo ir nebūti.  
Produktas – bet kokia prekė, siūloma Vartotojui šioje svetainėje.
Gamintojas – vienetas, kuris vykdydamas savo ekonominę ar profesinę veiklą gamina ar atnaujina prekes pardavimui arba identifikuoja save kaip gamintoją, nurodydamas (žymėdamas) ant prekių ar jų pakuočių arba techninėje prekių dokumentacijoje pavadinimą (įmonės pavadinimą), vardą, pavardę, prekės ženklą ar kitą skiriamąjį ženklą.
Teisės aktai – 2014 m. gegužės 20 d. 255 Ministrų kabineto nutarimas Nr. 20, „Nuotolinės sutarties nuostatos“, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Civilinė teisė, Komercinė teisė ir kiti susiję teisės aktai.
Prekių naudojimosi sąlygos – Gamintojo instrukcijos, pagal kurias prekės išlaiko savo eksploatacines savybes ir tinkamą kokybę bei nekelia grėsmės Vartotojo turtui, sveikatai, gyvybei bei aplinkai.
Interneto svetainė – Pardavėjo interneto svetainė www.6minutes.lt.
Kaina – galutinė Interneto svetainėje nurodytos prekės kaina, įskaitant mokesčius, už kurią Pardavėjas parduoda prekes šioje Interneto svetainėje. Į kainą neįskaičiuotas prekės pristatymo mokestis.
Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas.
Sąlygos - bendrosios nuostatos ir Interneto svetainės sąlygos.
 
1. Bendrosios nuostatos
 
1.1. Šios Sąlygos reglamentuoja teisinius santykius tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
1.2. Prieš naudodamiesi Interneto svetaine, atidžiai perskaitykite šias naudojimosi Sąlygas.
1.3. Naudodamasis Interneto svetaine Vartotojas sutinka laikytis šių Sąlygų.
1.4. Pardavėjas gali iš dalies ar visiškai ištrinti, pakeisti, atnaujinti informaciją Interneto svetainėje be išankstinio įspėjimo.
1.5. Prekių išvaizda ir aprašymas gali nežymiai skirtis nuo siūlomo Produkto.
1.6. Sutikdamas su šiomis sąlygomis, Pirkėjas sutinka perduoti Pardavėjui savo asmens duomenis. Pardavėjas operuoja Pirkėjo asmens duomenimis pagal Asmens duomenų apsaugos reglamentą (GDPR). Pardavėjas turi teisę tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis siekiant suteikti Pirkėjui paslaugą arba, veikdamas su Pirkėju sudarytos sutarties ribose, vesti Pirkėjo apskaitą, siūlyti, teikti ir palaikyti paslaugų teikimą, ginti Visuomenės teises ir teisėtus interesus vykdant sutartinius įsipareigojimus. Pardavėjas, siekdamas teikti savo paslaugas, turi teisę gauti asmens duomenis iš trečiųjų asmenų, taip pat juos perduoti tretiesiems asmenims, esant teisiškai pagrįstam prašymui.
 
2. Teisė atsisakyti ir grąžinti prekes
 
2.1. Vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti ir vienašališkai grąžinti prekes per 14 (keturiolika) dienų, padengdamas visas jos siuntimo išlaidas.
2.2. Terminas pasinaudoti prekių grąžinimo teise skaičiuojamas nuo prekių pristatymo dienos; nuo paskutinės prekės pristatymo datos – jei užsakyme yra kelios prekės; nuo paskutinės prekių partijos pristatymo dienos – jei pristatymas turi būti atliekamas partijomis ar dalimis.
2.3. Pasinaudodamas pinigų grąžinimo teise, Pirkėjas atšaukia užsakymą ir grąžina prekes Pardavėjui. 
2.4. Norėdamas atšaukti užsakymą, Vartotojas gali naudotis Pardavėjo prekių atsisakymo forma arba pareikšti atsisakymą laisva forma, kurioje privalo būti nurodyta:
Adresatas (Pardavėjo vardas, pavardė, registracijos adresas, el. pašto adresas)
„Pareiškiu norą atsisakyti pirktos prekės“
Užsakymo data / gavimo data
Vartotojo vardas ir pavardė
Vartotojo adresas
Vartotojo parašas (tik tuo atveju, jei pateikiama popierinė forma)
Data
 
2.5. Grąžinamos prekės turi būti pristatytos Pardavėjui originalioje komplektacijoje adresu Vējavas 10 k-2-26, Ryga, Latvija, LV-1035.
2.6. Naudodamasis prekių grąžinimo teise, Vartotojas gali grąžinti prekes Pardavėjui be pakuotės, jei Vartotojas neturėjo galimybės pamatyti Produkto neatidaręs pakuotės arba nebuvo galimybės išsaugoti prekių pakuotės, pavyzdžiui, dėl pakuotės, kuri nėra neatsiejama Produkto dalis, dydžio.
2.7. Atsisakymo forma arba pasinaudojimas grąžinimo teise nutraukia sutartį ir atleidžia Vartotoją nuo bet kokios sutartinės prievolės arba nuo pareigos sudaryti tokį susitarimą.
2.8. Vartotojas negali pasinaudoti atsisakymo teise, jei Produktas buvo pagaminta pagal Vartotojo  individualų poreikį; jei Vartotojas atidarė permatomą knygos pakuotę; jei prekės yra greitai gendančios arba lengvai lūžtančios; jei Vartotojas atidarė Produkto pakuotę ir dėl higienos ar žalos sveikatai Produktas dėl tos priežasties negali būti grąžinamas ir t. t.
2.9. Pinigai grąžinami Pirkėjui tokiu būdu, kuriuo buvo apmokėtas užsakymas.
 
3. Vartotojo atsakomybė
 
3.1. Naudojantis teise grąžinti Produktą, Vartotojas yra atsakingas už prekių vertės sumažėjimą ar nesąžiningą naudojimąsi, jei naujantis teise grąžinti Produktą buvo viršijamos ribos tikrinant Produkto savybes ir tinkamumą.
3.2. Vartotojas privalo grąžinti prekes Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo rašytinio atsisakymo išsiuntimo. Pardavėjas privalo grąžinti sumokėtą sumą Vartotojui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo informacijos apie Vartotojo sprendimą grąžinti gavimo dienos. Lėšos bus grąžintos Vartotojui tokiu būdu, kuriuo buvo apmokėtas užsakymas.  
 
4. Pristatymas
 
4.1. Pristatymo kaina priklauso nuo pristatymo būdo ir pristatymo vietos. Galimi šie pristatymo būdai: Pirkėjas atsiima prekes pats; prekės siunčiamos Pirkėjui naudojantis „Omniva Ltd.“ pašto paslaugomis (Lietuvos teritorijoje); prekės Pirkėjui siunčiamos naudojantis VAS „Latvijas Pasts“ pašto paslaugomis (už Latvijos ribų). Kainos nurodomos užsakymo pateikimo metu.
4.2. Jei Pirkėjas atvyksta atsiimti prekių pats, Pardavėjas garantuoja prekių paruošimą atsiėmimui per 2 (dvi) darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo, susitaręs su Pirkėju dėl prekių pristatymo laiko ir vietos. Prekes, kurias Pirkėjas atsiima pats, Pardavėjas saugo 30 dienų. Jei prekė turi būti išsiųsta Pirkėjui, Pardavėjas užtikrina, kad prekė būtų išsiųsta per penkias (5) darbo dienas nuo apmokėjimo už prekę gavimo.
 
5. Apmokėjimas
 
Atsiskaityti už produktą galima vienu iš šių būdų:
Mokėjimas atliekamas „Visa“ ar „MasterCard“ mokėjimo kortele arba pervedant į Pardavėjo banko sąskaitą.
Kliento banko sąskaitos išraše pirkimas bus rodomas kaip 6.minutes.lv, ir nuskaičiuota EUR suma.
 
6. Ginčų sprendimas
 
Visi šalių ginčai, kylantys dėl šių Sąlygų, yra reglamentuojami Latvijos Respublikos įstatymais.